Hướng dẫn sử dụng Email sinh viên đối với sinh viên nhập học

I. Lưu ý: 

1. Mỗi sinh viên được Nhà trường cấp 01 địa chỉ email, email này sẽ được sử dụng trong suốt quá trình học tập của sinh viên tại trường.  Sinh viên có trách nhiệm bảo quản và sử dụng địa chỉ email được cung cấp theo đúng qui định của Nhà trường

2. Nhà trường sẽ cập nhật các thông báo liên quan đến các hoạt động của sinh viên như: Công tác đánh giá Cố vấn học tập, Rèn luyện sinh viên, khảo sát… vào email cho từng sinh viên

3. Mọi vấn đề kỹ thuật liên quan đến email sinh viên, đề nghị gửi email tới địa chỉ support@lms.utc.edu.vn.

II. Hướng dẫn sử dụng Email

Bước 1: Sinh viên đăng nhập email bằng  đường dẫn như sau:

                              https://sis.utc.edu.vn 

hoặc Link được đặt trên trang thông tin điện tử chính thức của Nhà trường (https://www.utc.edu.vn). 

Bước 2: Nhập tên tài khoản email và mật khẩu để đăng nhập. Tài khoản email có cấu trúc chung như sau:

                             Tênsinhviênmãsinhviên@lms.utc.edu.vn / Mật khẩu mặc định:  mãsinhviên 

Ví dụ:     Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn An

                Mã sinh viên: 123456

                Năm sinh: 1999

                Địa chỉ email: an123456@lms.utc.edu.vn

                Mật khẩu mặc định: 123456

Lúc đăng nhập mình chú ý đọc thông tin, hiểu và chọn đúng: 1. Ngay bước này nếu bấm OK thì nó sẽ kích hoạt các tính năng quản lý thiết bị, và dữ liệu nếu người quản trị có cấu hình, nếu k cấu hình thì lỗi như hình trên. 2. Còn chọn No, sign in to this app only thì nghĩa là chỉ đăng nhập(k có quản lý gì cả). Cái này mới là cái chọn đúng cho các tenant k có cấu hình về quản lý bảo mật.

 Lưu ý: Sinh viên phải đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên

 

Bước 3: Đổi mật khẩu

- Current password: Nhập mật khẩu cũ 

- New password: nhập mật khẩu mới

- Confim password: nhập lại mật khẩu mới 

- Nhấn Update passord and sign in để hoàn tất quá trình đổi mật khẩu

- Nhấn Next để tiếp tục

Bước 4:  Đăng ký địa chỉ email khác hoặc số điện thoại để nhận mã kích hoạt hoặc nhận lại mật khẩu trong trường hợp Quên mật khẩu.

 

 

 

 

 

5. Chọn ngôn ngữ và múi giờ

 

6. Tùy chỉnh và sử dụng các chức năng khác của email